#فوری_مهم
🔺 بخشنامه ثبت امتیازات خودارزیابی پایانی برنامه تدبیر ۱۴۰۰-۱۴۰۱

📗 مهلت ثبت خودارزیابی پایانی تا تاریخ 1401/03/18 می باشد.

🛑 با توجه به تغییرات سامانه همگام این زمانبندی تمدید نخواهد شد.

📗 معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @TE_Tonekabon
https://instagram.com/TE_Tonekabon