🍀 یکى از بخش‌ هاى مهم قبل از شروع سال تحصیلی جدید ، تأمین و توزیع کتب درسی می باشد. در همین راستا ، بازدیدی از فرآیند تامین کتب درسی ، با حضور آقای وارسته کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوم ، آقای ملانتاج کارشناس مسول آموزش ابتدایی و آقای جوربنیان کارشناس تکنولوژی ابتدایی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ از انبار کتب درسی شهرستان صورت گرفته است.

🌷از زحمات جناب آقای زریاب کارشناس محترم خدمات در تامین و چیدمان کتب درسی تشکر و قدردانی می گردد.

♦معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon