🍀 در راستای اجرای سومین فراخوان یاددهی – یادگیری (خلاق شو)، برگزیدگان فراخوان طی جدول پیوستی ارسال می گردد.
🍀ضمن تشکر از کلیه ی شرکت کنندگان و مدیرانی که زمینه حضور فعال همکاران را مهیا نموده اند ، امید است این فعالیت ها در راستای بهبود و ارتقای کیفیت بخشی به آموزش تداوم یابد.
🍀لازم به ذکر است؛ برای کلیه ی منتخبین شهرستانی (گروه اول: 8 ساعت ) ، (گروه دوم: 6 ساعت )، (گروه سوم: 4 ساعت ) و (گروه شایسته تقدیر: 2ساعت ) گواهی اجرای فعالیت های مکمل آموزشی به همراه تقدیرنامه صادر و به مدارس ارسال خواهد شد.

✅ پیشنهاد می گردد ؛ آثار جمع آوری شده در سومین فراخوان یاددهی – یادگیری (خلاق شو) که حاصل تلاش ، کوشش و تجربه تک تک همکاران بوده ؛ جهت استفاده آثار در کلاس های درس ؛ از طریق “نرم افزار جامع آموزش ابتدایی” دریافت نمایید.

🔸 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
🔸 کارشناسی تکنولوژی ابتدایی
🆔 @Te_tonekabon2
https://instagram.com/TE_Tonekabon
🔻🔻🔻🔻پیوست بخشنامه🔻🔻🔻🔻