آموزش استفاده از برنامه Camscaner ، تهیه و تولید توسط سرکار خانم هاله شیخ کاظمها سرگروه کارگروه فناوری شهرستان تنکابن