فایل آثار برتر محور اینفوگرافیک سومین فراخوان یاددهی یادگیری ( خلاق شو ) به ترتیب رتبه های اول تا سوم در زیر قابل مشاهده می باشد .

مائده منصوری – رتبه اول رشته اینفوگرافیک – فراخوان یاددهی یادگیری خلاق شو

صدیقه جمشیدی – رتبه اول رشته اینفوگرافیک – فراخوان یاددهی یادگیری خلاق شو

پریسا شعبانی – رتبه اول رشته اینفوگرافیک – فراخوان یاددهی یادگیری خلاق شو

نرگس طریقی – رتبه دوم رشته اینفوگرافیک – فراخوان یاددهی یادگیری خلاق شو

مریم محمدی – رتبه دوم رشته اینفوگرافیک – فراخوان یاددهی یادگیری خلاق شو

هانیه کیاحسینی – رتبه سوم رشته اینفوگرافیک – فراخوان یاددهی یادگیری خلاق شو

معصومه قهرمانی – رتبه سوم رشته اینفوگرافیک – فراخوان یاددهی یادگیری خلاق شو